ERi-TV Series: እንዳ ዝማም - ክፋል 69 - Enda Zmam (Part 69), October 18, 2020

  Aufrufe 183,352

Eri-TV, Eritrea (Official)

Vor Monat

ERi-TV Series: እንዳ ዝማም - ክፋል 69 - Enda Zmam (Part 69), October 18, 2020
Unauthorized distribution of ERi-TV content is strictly prohibited. To
Follow us on facebook: DendenMedia/
To watch previous episodes click here depost.info/throw/PLjrXQ8yRJDlyRtC7mpxsnth4K7T9u7YiH.html

subscribe to ERi-TV & DimTsi Hafash live streaming visit www.dendenmedia.com/
To access ERi-TV Official DEpost C
hanel visit depost.info
To access DimTsi Hafash Official DEpost Chanel visit: depost.info/auto/aAisiwRE5DyuCGe8k81T-Q

KOMMENTARE
Abraham Zeray
Abraham Zeray Vor Monat
Chaw mesfn mexe
Samuel Tewelde
Samuel Tewelde Vor Monat
🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤️👌
Gash 6
Gash 6 Vor Monat
Enda zmamm loms ms anstna ktfethuna ekum atikum
ምዕብልቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምህናጽ
ምዕብልቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምህናጽ Vor Monat
አንቱም ቲቪ ሓሶት ዘበናዊት ቤት ትምህርቲ ተሃኒጹ ኢልኩም ተማሓላልፉ አብ ዜናኹም ሓሰዉቲ ። ካና ናይ ህድሞ ቤት ትምህርቲ ሰሪሕኩም ዘመናዊ ኢልኩም አብ ዜና ቲቪ ዲክታቶር ኢሰያስ ተሕልፍዎ ሓሰዉቲ ሰረቅቲ። ተደናግርዎ ህዝቢ ኤርትራ የሎን አይትድከሙ። ሓሳዊት ቲቪ ዜና አንዳሓደረት ትፎክስ ። ተመሓላልፉ ዜና ሓሶት ከነቃልዐኩም ዓጢቅናልኩም ኢና አቱም አፍ ስርዓት ዲልክታቶር ዝኾነት ቲቪ ሓሶት። አንጻር ምልኪ ስርዓት ክንቃለስ ኢና። ፍትሒ ንሓፋሽ ኤርትራ።
BINIAM TESFALDET
BINIAM TESFALDET Vor Monat
ኣብዛ ናይ ሎሚ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብፍላይ ድማ ኣዙ ሒዛቶ ዝነበረት ገጸ ባህሪ መሃሪ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን፡ ባህልን ሕብረተሰብን ዘብርስ 1, ጸዓዱ ጌሮሞ ኢልና ዘይባህልናን ፈጣሪ ዘይፈትዎን ቅድሚ ሓዳር ምጥርናፍ ዝእንፍት ተዛሪባ 2, ጓለንስተይቲ ሓዳራ ከተፍርስ ዘተባብዕ ካብ ምምካር ነቶም ጨኮንቲ ደቂ ተባዕትዮ ምግናሕ ምበለጸ 3, ሓዳራ ፈቲሓ ዱባይ ስለ ዝተመላለሰትን ገጻ makeup ስለ ዘጸበቐትን ጥዒምዋ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ጨጓር ከልቢ ኣሎ እንዳ በልካዮ ሞተ ዪብሉ ኣቦታት *መደምደምታ፡ ስለዚ ካብ ጽቡቕ ሓዳር እዩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ዝፍጠር እሞ ነመሓላልፎ መልእኽቲ ክንጥንቀቐሎም ኣገዳሲ ኮይኑ ዪስማዓኒ። ኣምላኽ ፍትሕ ኣይፈቱን እዩ ፡ ቃል ኪዳን ክቡር እዩ።
Mdainah Asssiii
Mdainah Asssiii Vor Monat
ምብራህቶም ግን ኩሉ ግዜየ ዝዕውት ስራሕ ምስራሕካ
Samuel Weldeyonas
Samuel Weldeyonas Vor Monat
teten lwamn zerakebkas dehan eto kkkkkk
minasie tsegay
minasie tsegay Vor Monat
Big Message
Tedi Show Tedi show
Tedi Show Tedi show Vor Monat
ትርጉም ዘይብሉ መልእኽቲ,ዩ ስራሕኩም ካልእ ስራሕ ፈትኑ ወይ መስትያት ቤትኩም ኩኑ
Rt Tr
Rt Tr Vor Monat
👍👍👍👍🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍👍👍♥️♥️♥️♥️🤣🤣🤣🤣🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💪💪💪🇪🇷🇪🇷🇪🇷♥️♥️♥️🇪🇷🇪🇷🇪🇷♥️♥️🇪🇷🇪🇷👍👍♥️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🙏🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Petros Ghebreyesus
Petros Ghebreyesus Vor Monat
Me and my wife ( Petros and Shewa) admire your program. We are always following step by step.
I love eritrea mama
I love eritrea mama Vor Monat
Well came well came deki eri
Amlesom Tesfazgi
Amlesom Tesfazgi Vor Monat
Hiji da kem mesfin srah mijimar yihayish 15,000 Kab betsehet's kkkkkk
Maza Fesaha
Maza Fesaha Vor Monat
እንታይ ድእ እንዳዝማ ሎማዕንትስ ንፍትሕ ተታባብዕ ትመስል ናይሎሚ መደብኩም
Merhaba Entertainment
Merhaba Entertainment Vor Monat
Dekiska aleka
Nahom
Nahom Vor Monat
መስፍን : ደንጊኪ ክክክክክ መፍቶቱ ረኪቡ መስፍን ንምፍታሕ ድኣ ............. ሓንጣል : ዘይተመርዓወት ጋለ-ኣንስተይቲ ከም መክደን ዘይብሉ መኮንብያ ዘዘርከበ እዮ ኢዱ ዘይትወላ ....ዘረባ እያ ክክክ
Tedros Tedi
Tedros Tedi Vor Monat
ክኽክክክክክክ መፍትኡ ንመስፉን ዳ ንሱን ከምዝን ረኽቡ
Tesfom Wolday
Tesfom Wolday Vor Monat
Good lesson
Alazar Gebil
Alazar Gebil Vor Monat
ወይ እንዳ ዝማም ! መከርቲ ሃማም ! ሽቀጥ መስፍን ዓሪባ ሕጂ ግርም ተማም !!!
Almaz Arefe
Almaz Arefe Vor Monat
Merhaba deki eza halal meret🇪🇷🇪🇷💒😂😂❤️❤️🙏🏼👍
Michael Solomon
Michael Solomon Vor Monat
ኣቱም ካባኩም ዝጽብቅ ከሎስ ኢዚ ሰብኣይ ክንድዚ ጸርፊ
Michael Solomon
Michael Solomon Vor Monat
ካብ ጽዓዱ የድሕንኩም ደቂ ኤረይ ባዕልና ንፈልጦም
Meseret Goytom
Meseret Goytom Vor Monat
Ala msefun muhgal abzas 32:54 beyan hlefu kkkkk 🇪🇷🇪🇷🇪🇷♥️
Fnan app
Fnan app Vor Monat
ሰላም ኣብ ዘለኩሞ ይምነየልኩም፨ ብምቅጻል ፍትሕ ፍታሕ እንተኮይኑ ።ኣብኩምን ኣብደቅኩምን ይፈጸሚ። ብሰብን ኣብ ኣምላክን ቅቡል ዘኮነ ትምሁሩን ተስተምሕሩን ኣለኩም። ከንት ምስ ኣንበብኩም መሉስለይ፣
Tuem Zgi
Tuem Zgi Vor Monat
እዝ ምዓርነት ክብሃልስ ሰበይ ክሳድ ክሳዱ ሓንቃ ዝበለቶ ክሰምዕ እኩም ትምህሩ ዘለኩም ኣቦታትና ዋላ ንሰበይቲ ኣብ ሳልስቲ ንብዕራይ ኣብ ምምላስ ክብሉ ሓዳሮም ክጽብቆሎም እዩ
yonas iyasu
yonas iyasu Vor Monat
ደቂ ኤረይ ተዋስዖኩም መልእክቱ ጽብቕ ኢዩ ክብሎ ዝደሊ ግን አብሞንጎ ሓደ ሓደ ንእዝኒ ዝኩርኩሕ መልእክቲ አለዎ 1-ተፋቲሔን ድባይ ዝኸዳ ሰብ ሓዳር አብኡ ከይደን ድዝሙዋ ከምዘለዋ ትፈልጣ ዶ? 2- ሰብ ሓዳር ናብራ ኸሰንፋ ኢለን ምስኸዳ አብሃገር ኮይኑ ግቡዑ ዝፍጽም ዘሎ ምጻምተን ንላዕሊ እቶት ምስ ረኸባ ንዕቐት የሕዲሩለን ዝፋትሓ ከምዘለዋ አብግምት የኢትኩሞ ዶ ትፈልጡ 90/100 ንደቂ ተባዕትዮ ምንእአስ ጽቡቅ አይኮነንን ደቅንስትዮ ዝገብርዖ ግልጽልጽ አብልዎ ሚዛናዊ ክኸውን 3- ብቁጽሪ ብዝሓት ደቅንስቱዮ ፍትሕ ከጋጥም ዘየጥሬየኦ ንብረት
yonas iyasu
yonas iyasu Vor Monat
3-ብዝሓት ደቅንስትዮ ፍትሕ ከጋጥም ከሎ ዘየጥሪየኦ ንብረት እንተዘይ ተመቕልኩ ኢለን ንብረት እንዳማተን ገፊፈን ዝወስዳ ከምዘለዋ ተዘንጊዑ ድዩ እዚ ሕጊ እዚ ንክልቲኡ ማዕረ ስለዝኮነ ስለምንታይ ዝመረና ብቕንዕና ንዘየሎ ሰብ ልጓም ኢዩ አቦታትና ክምርዓው ከለው ኻብዜሮ ስለዝብገሱ ጸገም አይነበሮን ግዜ ክም ቀደሙ ስለዘየለ ምስ ግዜ ምጉዓዝ ጽቡቕ ኢዩ 4-አብ ወጻኢ ከምዝዩ ዝግበር እንዳበልካ ዘይ ሃናጺ ሓበሬታ አይተዘውትሩ ንጻዓዱ ከም ቅዱሳት አምሲልኩ ትገልጽዎ ጉጉይ አባህላ ኢዩ ንሪኦም ስለዘለና ሕሱማት ዓሌታውያን ጥቕሞም ጥራሕ ዘገድሶም ሕውነትን ዕርክነትን ዝይፈልጡ----!ስለዚ ሓሲብክም ተዛረቡ።
I love ma mom 143
I love ma mom 143 Vor Monat
Kemzi Ditegahxe Zeytibun eko u dimesiel Moyte beka 😆😆😂😂😂😂😂Hantaley Shikorr ❤️😘😘😘
God Help Me
God Help Me Vor Monat
walcame yehewatyyyy
Sanayt Redae
Sanayt Redae Vor Monat
Merihaba deki ereyi ikaa dahane metiskumi shkurinatati deki halali meriyeti 👍🏾❤🏵🇪🇷🇪🇷🇪🇷🐪🐪🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🏵❤❤🌟🌟🔥🔥🔥🔥🌟🌟❤❤🏵🇪🇷🇪🇷🐪🐪🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🏵❤❤🏵🏵🇪🇷🇪🇷🐪🇪🇷🇪🇷🇪🇷🐪🐪🐪🇪🇷🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🔥🔥🔥🌻🌻⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Binyam Mehreteab
Binyam Mehreteab Vor Monat
Mesfin enjera yaxelu alo kulu gizo mebrhtu hade malulit aletka ay mesfun leba kkkkkkk
Marei Fresgi
Marei Fresgi Vor Monat
እዳ ዝማም እንቃዕ ድሓን መጸኩም
Sami feqar
Sami feqar Vor Monat
መን ኣሎ መስፍን እንድዒ ክብል ከሎ ስሓቅ ዝቆሰለ ክክክክክክክ
ወዲ ሸቃ ሓላል
ወዲ ሸቃ ሓላል Vor Monat
አዛ ኮሜዲ ብጣዕሚ መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ኡካ አንተኮነት ግን !! ኣብዚ ፍትሕ ዝብል ዝተጋነነ ኮይኑ ተሰሚኡኒ ?
አርእይኒ ድንግል ትንሳኤሃ ለኢትዮጵያ
አርእይኒ ድንግል ትንሳኤሃ ለኢትዮጵያ Vor Monat
thanks መብራህቱ።
አርእይኒ ድንግል ትንሳኤሃ ለኢትዮጵያ
አርእይኒ ድንግል ትንሳኤሃ ለኢትዮጵያ Vor Monat
ኣይ እንበዓል መኸርቲ ፍትሕ።
mizan berihu
mizan berihu Vor Monat
ሸኮራት
Selam Tesfa
Selam Tesfa Vor Monat
ዕርቃነይ ዝብል ዘረባ ተሪፉ ብካልእ decent ዝኾነ ቃላት እንተዝትካእ ክንደይ ምማዕረገ።
tsegay habot
tsegay habot Vor Monat
Asey deki Eri
Ablelom G
Ablelom G Vor Monat
I really love this drama,thank you Enda zmam
Yonas Redie
Yonas Redie Vor Monat
Mesafntii sebab
hager walday
hager walday Vor Monat
Enda zmam shikorinatat enkae bdahan mexakum
ABizzγ HAbzzγ Reaction Yt
ABizzγ HAbzzγ Reaction Yt Vor Monat
*ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም እንዳ ዝማም ከምኡ ውን መም ጠዓመ ኣዝዮ መሃሪ ዝኮነ ነገር ብምቅራብካ*
Amroo Ahmed
Amroo Ahmed Vor Monat
Hhhh
yonas weldemichael
yonas weldemichael Vor Monat
Kidmi merea zelo nibret dea kemey gerom kimakeliwo, kemu tekoinu dea melisu fitih kea yebezih, think twice before talking once.
Samuel Habte
Samuel Habte Vor Monat
Welcome Deki aeryy 🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Oordx Jgteryi
Oordx Jgteryi Vor Monat
Ayeneyti ya moyta Abraham Isayas ketilwa zbehal zelaa pls areyunii
eti meshaqeli wedi
eti meshaqeli wedi Vor Monat
Eway hantal ms zamere beqa s elu yneks kkk
zaid aregay
zaid aregay Vor Monat
kkkkkkkkkkkkk
Gebrehiwet Abraham
Gebrehiwet Abraham Vor Monat
መሃሪ ትሕዝቶ ዘሎዎ'ዩ መደብኩም ብጣዕሚ ዘሕጉስ'ዩ።
kibrom Ghirmay
kibrom Ghirmay Vor Monat
ኣበየነይቲ ጋዜጣ መቓልሕ ሰቲት ጽጌናይ ወዘተ ዶስ ኣብታ ሓሳዊት ሓዳት ኤርትራ ትብል
Simon Berhe
Simon Berhe Vor Monat
Ab wintana eya anbibata...kkkk .... gn kulkul eyu shim mtkas.
Sami Magna
Sami Magna Vor Monat
ነዛ ፅሑፍ ተንብብ ዘለካ ብር ክተብል ተሓጎስ ፀላእ ዓይንካ ይደፈን ፍቅርን ስኒትን ይምለኣዮ ቤትካ/ኪ subscribe ግጨውኒ የቀንየለይ።
ኤርትራዊ ምካን ትዕድልቲ አዩ። ። ። ።
ኤርትራዊ ምካን ትዕድልቲ አዩ። ። ። ። Vor Monat
ለማኒ
Tesfahans Tesgay
Tesfahans Tesgay Vor Monat
አንዳ ዝናም ሽኮሪናታት ናይ ሎሚ ምህሮ ኣይግድን ሓዳር ብውዕላትን ቅጥዕታትን ኣይኮነን ዝጸንዕ ሞ ሓዳር ምክአኣል ምምልላአ ዩ ።
Berhane Tewolde
Berhane Tewolde Vor Monat
መርሓባ ደቂ ኤረይ ሽኮሪናታት🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷
ዘመን
ዘመን Vor Monat
ከመስፍን ደላሎ ተሪፎም ኣልው ዘይተኣስሩ ይሰውርኩም ንስኩም ድላሎ
sara sara
sara sara Vor Monat
ከምሎሚ ስሒቀ አይፈልጥን አይትሳኣኑ እንዳዝማም 😂😂😂😂😂😂
ወዲ ማይላፎ Never give up
ወዲ ማይላፎ Never give up Vor Monat
ምስቲ ሰብአይ ዓድና ምስቲ ንሰብአይን ሰበይትን ንስድራ ብምልአ ክፈላሊ ዓግበት ዝፈጥረሉ ብደምና ዝሰኸረ ኢሰያስ ኣፍሐርኢ ፍትሕ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ክእውጅ ምኻኑ ከነብስረኩም ንፈቱ 😘🇪🇷😘
Naodino Eyassu
Naodino Eyassu Vor Monat
ኣንታ ይገርመኩም ዶ ከምዚ ከመይ እዛ ኣቦ ደቀይ ኣደ ደቀይ ትብል ቃል ዋላ ዘይተፋትሑ ሰብሓዳር ዮምዝጥቀሙላ ብጣዕሚ ያ ትገርመኒ ኣብ ቤተክርስትየን ክምሕሉ ከለው ይኩን ቆልዓ ቅድሚ ምውላዶም ሂወተይ ፍንጫሕ መሰንገለይ ይበሃሃሉ ከምዘይ ነበሩ ቆልዑ ምስተወልዱ ይረሓሓቁ ክእረም ዝግቦኦ ኣበሃህላ ዩ ሰብኣይን ሰበይትን ነንባዕሎም ይቀራረቡ ቆልዑ ብድሕሪኡ ዮም ዝመፁ ዘለው ስለዚ ንሰብኣይ ቅድሚ ደቁ ትቀርቦ ንሰበይቲ ውን ኮምኡ
Genet Tekle Mengesha
Genet Tekle Mengesha Vor 7 Tage
Kkkk mendka iazekirkani Guiay gesret beal betay neber dya zbeleto.
Ametezghi Teklsenbet
Ametezghi Teklsenbet Vor Monat
Enda zmam shekokr enkae bselam mexaekum nafiknakum kenina eway MESFN bshak akusiluna
ኤርትራ ሃገርይ ክብረተይ
ኤርትራ ሃገርይ ክብረተይ Vor Monat
እንዳ ዝማም አሻቕልኩምና እካ አብይ ዳአ ጠፍእኩም ብጃኩም ከምዚ አይትግበሩ ቶኮን አብ ሰሙን 2 ጊዘ ግበርዋ ተደይ ኮይኑ ግን አብ ሳዓትኩም ደበክ በሉ ። ንኩላትኩም አብዛ መደብ ዘለኩም ድማ ብልቢ ኢና ነመስግነኩም
fikri1969
fikri1969 Vor Monat
I'll
girmay gebre
girmay gebre Vor Monat
እንታይ ዓይነት ፍሊም እዩ እዚ ስቕ ኢልኩም ንሕብረተሰብ ቱዑኑዉ ኣለኹም እዋ ኣቱም ደረስቲ ትባሃሉ ምዚ ስራዓት ኮይንኩም ክተጥፉኡ ኣለኹም
ኤርትራ ባሕራ ምስ ምድራ ናተይ ያ ናተይ
ኤርትራ ባሕራ ምስ ምድራ ናተይ ያ ናተይ Vor Monat
እንዳዝማም ሙቁራት ኣይተሻቁሉና እባ፡ሰብኣይና ሰበይትና እንዳዝማም ኣይመጸትን ክንብል ክክክክክ ኣይግድን።
Saba Arya
Saba Arya Vor Monat
🥰🥰🥰🤩🤩😍😍💞💞💋💋
Birikti Haile
Birikti Haile Vor Monat
ጆን ሜራ ሽኮር እንዳ ዝማም ጽቡቕ መሀሪ መልእኽቲ ቐጽልዎ
Birikti Haile
Birikti Haile Vor Monat
እንዳዝማም መቕሰናት እንካዕ ደሓን መጻኹም
Gawhara Abadin
Gawhara Abadin Vor Monat
I love these guys because they make laugh a lot ✅🏃‍♀️❤️ by Gowhara Magazine
Fili Fili grande
Fili Fili grande Vor Monat
Kem adetatna dea abey elkeyo azamet xenuiaten ferqan keman neseken eko birthday natey raseikayo elken feteh tehata ekien long line all mother's 🙏🙏🙏
منور حسين
منور حسين Vor Monat
ክፈትወኩም
Brhanfit
Brhanfit Vor Monat
ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ዝነኣድ ትሕዝቶ፡እቲ መልእኽቲ ደኣ የገድስ እምበር፡ ካብ "እንዴ ልቤ" ካብ ምባል ስለምንታይ በቲ ዘኹርዕ ቋንቋና "ከም ልበይ" ዝይትብሎ ነበረት፡ መም።ጠዓመ ስለቲ ኣብ ኣስማት ትግርኛን ቋንቋናን ዘለካ ተገዳስነት ድማ ክትድነቕ ይግባኣካ።
Abi, M United!
Abi, M United! Vor Monat
Hhhhhhhhhhhhh
ኩሉ ድሕሪ ሃገር ንድሕነታ
ኩሉ ድሕሪ ሃገር ንድሕነታ Vor Monat
ሰይቶበይ ቀሽስ ዋሓለ ዋሓለ ተበልናኩም ተብዝሕዎ ዶለኹም ሓቀይ?ብሰንክኹም ብዙሕ ዝተሰትረ ነገርኳ ኢኹም ትኹሕኩሑ ደለኹም ታዓዚብናኩም
Aron Amlosom
Aron Amlosom Vor Monat
እንታደኩም ደኣ ዶንጊኩም
Tsehaye Gebrehiwot
Tsehaye Gebrehiwot Vor Monat
Misleading topic😞 Family is the back bone of society. It should not be shattered so easily for the sake of your children, you must have solid reason to get to the point for divorce,most children in the USA who are in prison are children of divorce or they came from broken family... I am a bit tired of your lecture.😞
So Sweet
So Sweet Vor Monat
Well come deki Ere ❤🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷
Letty Teclay
Letty Teclay Vor Monat
AB SAHL CELO CEA 5 SHIH WETADER DERGI BHANTI BUMBA SLEZDEBDEBE
ERI SWEETHEART
ERI SWEETHEART Vor Monat
Wow you so funny keep it up deki Eri 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖👍👍🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷👏👏👏👏👏👏👏
Letty Teclay
Letty Teclay Vor Monat
WEYZERO TBLETS CNDEY DEA YETSBKELCN EYU TSHIFON N KUNON
Samrawi Selamawi
Samrawi Selamawi Vor Monat
Kkkkkkkkkkkkkk ata ezen feshihat lebamat ymesla
Esseyas Mahari
Esseyas Mahari Vor Monat
Degefti tete alekum do
Adam Tsegay
Adam Tsegay Vor Monat
ደቂ ኤረይ ጻዕዳ ቀጽልዎ ንፉዓት
King Hero
King Hero Vor Monat
Fiths Abzi Europa alo Bursaka Ab Dege Ytsenihka
Teklu Bereket
Teklu Bereket Vor Monat
Willkommen deki erey xbuk srah kexlwo ekum
Natsnet Hailemariam
Natsnet Hailemariam Vor Monat
🤩🤩🤩😄😄😄❤❤❤❤❤
Even Kesete
Even Kesete Vor Monat
👈ሰላም ክብራት የሕዋት ኣብዛ ስእለይ ብምህራም please ልዕሊ 1K ሳብስክራይብ ነብጸሓያ የሕዋት።ስለ እቲ ትግርብሩለይ ደገፍ የመስግን።🙏🙏🙏🙏🙏🙏👈 Thankyou 😍😍
hareg habt
hareg habt Vor Monat
መርሓቫ ደቂ ኤረይ ሽኮሪናታት🌷🇪🇷🌷 🇪🇷
mary brhan
mary brhan Vor Monat
i love it
ade sador
ade sador Vor Monat
መሻቐልቲ እንቃዕ ብሰላም መጻእኩም👌👌👌🌷🌷🌷🌻🌻🇪🇷🇪🇷🇪🇷🙏🙏🙏
ኣልማዝ ኣልማዚኖ
ኣልማዝ ኣልማዚኖ Vor Monat
ኣንቱም ሰባት ሰብ ተጋግዩ ኣለኹም፡ብፍላይ ነዞም ኣብ ደገ ዘለዋ ኣሕዋትና።ሎሚ ሕማቕ ዛዕባ ሒዝኩም መጺእኩም።ኣቤት ሓሶት
sedet sdi
sedet sdi Vor Monat
Kkk kef alekun
Yonas Sbhatu
Yonas Sbhatu Vor Monat
🇪🇷❤️❤️
ኣልማዝ ኣልማዚኖ
ኣልማዝ ኣልማዚኖ Vor Monat
ኣዙ ሎሚ ኣይጠዓኽን፡ኣብ መናፈሻ ጽሩይ ንፋስ ውሰዲ
Mhreteab Berhane
Mhreteab Berhane Vor Monat
Wawww nay lomi tmirtina fitih fitah eyu
Joop De bruin
Joop De bruin Vor Monat
Hasewuti
yorda Segid
yorda Segid Vor Monat
Welcome deki Ere shukor!!!!
yorda Segid
yorda Segid Vor Monat
Welcome deki Ere shukor!!!!
ዓወት ንትግራይና
ዓወት ንትግራይና Vor Monat
እንዳ ዝማም ማራ እየ ዝፈትወኩም ካብ ሓውኩም ወዲ ትግራይ።
hashem suleman tegre
hashem suleman tegre Vor Monat
Nay bahaki xebuk kaxelwo teray adnaki natkom ey ajekom daki eri xeada
yehdego yosephe
yehdego yosephe Vor Monat
PLEASE STOP. IT NEVER HAPPENED IN OUR COLCHESTER. I LOVE THE SHOW BUT THE SHOW IS TEACHING TO YOUNG GENERATION WRONG MESSAGES.
ሂውት ዕድል ደስታ ልበይ
ሂውት ዕድል ደስታ ልበይ Vor Monat
ኦይ ኣንስ እዛ እንዳ ዝማም ፊሊም ቡዙሑ ኬፍ ኣይትበንን ኢያ ንቲኣ ኣዙ ኮይና ትዋሳእ ዘላ ምቅርቲ ቆልዓ ክርኢ ኢየ ዝክታተላ ኣዙ መቅርቲ ዕድምን ጥዕናን ይሃበኪ ኣብ ዘልኪዮ
Nafqot aleni
Nafqot aleni Vor Monat
ቁም ነገር በዚሑስ ኣሰልችዩና ጓሎም ሰብኣይ ሰበይቶም ቁም ነገር ኮይኖም ኣቱም ሰባት ቁም ነገር ዘይኮነ ሳሓቅ ዩ ታሓሪሙና ዘሎ በቃ ጽምዋ ይቀትለና ኣሎ ግን ቁም ንገር ጸሊኤ ኣይኮንኩን ዘለናዮ እዩ በጃኹም
Senita Negasi
Senita Negasi Vor Monat
Love it. Good job♥️♥️♥️🇪🇷🇪🇷🇪🇷💐💐💐
Genet Tesfay
Genet Tesfay Vor Monat
Welcom deki erey shikornatttttt 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤️❤️❤️❤️❤️💪💪💪💪
eri gash barka
eri gash barka Vor Monat
Mesfn kurdi kulu gzie ms gefahatki koyna lomsi kkk nay mesfn thguseni telya hmak tkun tsbkti abta zelata eya aytkyrn melhasa kkkk so Selam nakum deki eri mar afom fare ambesa ztrasom zenkf keygeberu men keynekfom eile khalfom thanks
Sveriges Bästa Svensk del 2 - Filmen
44:00
Sveriges bästa svensk
Aufrufe 421 Tsd.
LOREDANA - DOKU | EPISODE 1
5:43
LOREDANA
Aufrufe 104 Tsd.
Wenn man ehrlich Schluss machen würde.
2:42
AUSPACKEN BATTLE! | mit CrispyRob
11:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm
2:15:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Aufrufe 3,7 Mio.